logobgr
Всички
15.10.2020г.

Приемната грижа е без алтернатива и се работи за нейното бъдеще Работни срещи по проекта „Приеми ме 2015“ фокусираха и ролята на приемните родители при осиновяванията

Ръководителят на проекта „Приеми ме 2015“ Огнян Христов представи пред областните екипи по приемна грижа в Кюстендил и Перник близката перспектива за бъдещето на приемната грижа. От следващата година възнагражденията и издръжката на приемните семейства са предвидени в предстоящия за одобрение Закон за бюджета, останалите разходи ще продължат да се осигуряват чрез проекта „Приеми ме 2015", обобщи Христов.

В проведените обсъждания на текущи проблеми беше поставен акцент върху осъществяването на осиновителните процедури. Експертите от Регионалната дирекция за социално подпомагане и дирекция „Социално подпомагане“ в Кюстендил отбелязаха тенденция към увеличаване броя на отказите на кандидати за осиновители да встъпят в процедура по осиновяване на посочените им деца. Направен беше извод, че е необходимо да бъде подобрен процесът на обучение и подготовката на кандидатите за осиновители. Пернишкият областен екип по приемна грижа сподели свои впечатления от процедурата при осиновяванията на деца от приемни семейства, базирани на практиката в областта. Изводът е, че в този процес добросъвестното съдействие на приемния родител при опознаване на детето с кандидат-осиновителите добива ключово значение за успешното осиновяване и намалява в значителна степен рисковете от възникване на проблеми в периода на адаптиране, включително и на разсиновяване.

В близко бъдеще следва да бъде приет и национален стандарт за приемната грижа, със съответната методика, в която основополагащо става регламентирането на функциите на всички страни, ангажирани с предоставянето на услугата, а именно – отделите „Закрила на детето“ в дирекциите „Социално подпомагане“, областните екипи по приемна грижа, приемните родители. „Планирането на развитието на приемната грижа на база анализ на потребностите от приемни семейства в даден регион остава важен фактор, за осигуряване на необходимите приемни семейства по брой и профил, както и намаляване на броя на незаетите приемни семейства“, подчерта ръководителят на проекта. Процентът на незаети приемни семейства от проекта в края на септември в област Кюстендил е 26,83, в област Перник – 23,08,като тези нива са около средните за страната.

Утвърдените приемни семейства с местоживеене в 158 общини партньори към 30 септември т.г. са общо 1 982, като 147 от общините са доставчик на услугата чрез 1 492приемни семейства, в които има настанени 1 775 деца.. От началото на проекта през 2015 г. досега в приемна грижа са обхванати над 5 700 деца. Според единодушното мнение на експертите по закрила на детето приемната грижа е най-добрата алтернатива за дете, което не може да бъде настанено при близки. Самият проект „Приеми ме 2015“ е окачествяван като един от най-успешните по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.

Всички