logobgr
Всички
12.05.2014г.

Приемната грижа дава сигурна среда за деца в риск

      Социалната услуга „Приемна грижа" дава възможност на много деца в риск или отглеждани в специализирани институции да се отглеждат в сигурна среда, близка до семейната. Приемната грижа осигурява подкрепа на биологичните родители в кризисни ситуации и води до превенция на институционализацията на децата в страната.

Кандидатите за приемни семейства трябва да отговарят на определени критерии, за да бъдат одобрени и утвърдени. След подаване на заявление и набор от документи към съответния доставчик на услугата стартира проучване и оценка на кандидатите. Част от процеса на оценяване на кандидатите за приемно семейство е тяхното обучение -  базово за доброволните и допълнително специализирано обучение за професионалните.

Кандидатът за приемен родител трябва да е готов да приеме в семейството си дете и да полага грижи за него за определен период от време в зависимост от потребностите на детето, както и от своите възможности.

              Независимо от целта на настаняването на дете в приемно семейство, то трябва да се разглежда като временна мярка за закрила на детето.

                  При оценяване на кандидатите за приемно семейство се прави преценка за:

  • Възможността на семейството да осигури материални условия за отглеждане и развитие на детето, включително и лично пространство за детето в жилището - базови потребности от храна, грижи за здравето и образованието на детето, условия за емоционалното развитие на детето;
  • Личните качества на кандидатите за предоставяне на приемна грижа по отглеждане и възпитание на дете;
  • Мотивацията на кандидатите да предоставят приемна грижа за дете - да не противоречи на интересите на детето ;
  • Кандидатите трябва да са подкрепени в решението си от близки и приятели, които не се противопоставят на настаняването на дете в семейството.

              Предвид значимостта на приемната грижа за децата на България през последните години се отбелязва тенденция на напредък в развитието й, което е в резултат от съвместните усилия на всички работещи по приемна грижа - държавни институции, НПО и приемни семейства.

              С последните нормативни промени  се прецизира  и усъвършенства социалната услуга „приемна грижа", което доведе до повишаване на нейния обхват и качество.    

              Показател за напредъка на приемната грижа са и  следните данни:

              Общ брой подадени заявления към 31.03.2014 г.- 3271;

                        От тях: 1777 подадени по Проект „И аз имам семейство"

              Общ брой вписани в регистъра и приемни семейства към 31.03.2014 г.- 2074;

                        От тях: утвърдени  по проекта - 997 приемни семейства

              Общ брой настанени деца към 31.03.2014 г. - 2110;

                        От тях: настанени по проекта - 1209 деца

                  В изпълнение на Национална стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България" и Плана за нейното изпълнение, проектът успешно изпълнява основната си заложена цел, а именно да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца в риск от изоставяне.

 

Всички