logobgr
Всички
02.07.2013г.

Приемат се молби за увеличената помощ за първокласници

Дирекциите „Социално подпомагане" приемат молби  за еднократната целева помощ за ученици, записани  в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2013/2014 година. Вече е обнародвано ПМС № 135 от 21.06.2013 г., с което размерът на тази помощ е определен на 250 лева.

Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева.  Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Молби се подават  след записване на детето в първи клас, като крайният срок е 30 септември 2013 г. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.

През миналата година тези помощи - тогава в размер на 150 лева - бяха отпуснати за 45 549 първокласници, изплатената сума към края на годината бе 6 824 743 лева.

 

Всички