logobgr
Всички
06.04.2014г.

През 2013 г. са разкрити 33 нови социални услуги за деца

Според публикувания Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2013 година през миналата година са открити 33 социални услуги за деца, с общ капацитет 640 места. Към края на годината общият брой на децата, които ползват такива услуги, достигна 9752, налице е увеличение с близо 12% в сравнение с края на 2012 г., когато техният брой е бил 8721, сочат данни от експертен анализ на АСП.

Новоразкритите  социални услуги, предоставяни в общността и от резидентен тип,  са алтернатива на институционалната грижа за деца. Те са резултат от изпълнението на областните стратегии за развитие на социалните услуги в съответните региони и подкрепят процеса на деинституционализация.

През 2013 г. е увеличен и капацитетът на 8 от съществуващите услуги с общо 85 места; намален е капацитетът на 4 услуги с 46 места и е променен видът на 4 услуги за деца в общността.

През последните години значителен ръст бележат специално социалните услуги в общността от резидентен тип - Преходно жилище, Център за настаняване от семеен тип, Кризисен център, Център за временно настаняване и Приют, като през 2013 г. са разкрити 14 нови такива услуги. За  последните 2 години  налице е увеличение  на тези услуги с 34 броя, което е близо 33 %, и на техния капацитет с 378 места - 12%. За илюстрация - в края на 2011 г. в страната са функционирали 104 социални услуги от този тип с общ капацитет 1162 места; към 31 декември 2012 г. техният брой е бил 124  с  капацитет 1375 места, а в края на 2013 г. те са  вече  138 с  общ капацитет 1540 места.

Всички