logobgr
Всички
11.06.2008г.

Подписано е споразумение за сътрудничество за закрила на детския труд

 

Споразумение за сътрудничество за закрила на труда на непълнолетните лица  бе подписано между Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето и Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда".

Документът е разработен в съответствие с възприетите принципи на

Международната организация по труда (МОТ), въведените в националното ни законодателство изисквания на Европейската организация за закрила на младите хора при работа и Меморандума за разбирателство между Правителството на Република България и МОТ. Негова основна цел е чрез изграждането на адекватни механизми за взаимна координация и сътрудничество между трите институции и присъединилите се заинтересовани страни, да се повиши ефективността от дейността на всички партньори от правителствения и неправителствения сектор, както и на социалните партньори по закрилата на труда на непълнолетните.

Като приоритети са изведени изграждането на култура на превенцията на икономическата експлоатация на децата от всякакъв труд; взаимния обмен на информация по въпросите на правата на децата и       използването на техния труд; развитието на нормативната уредба по закрила на труда на лицата до 18 години; създаването на система за наблюдение на детския труд в България на територията на цялата страна.

Страните по споразумението отчитат, че използването на детски труд в България непрестанно намалява, но все още е сериозен проблем, преди всичко в сферата на малките и средните предприятия, както и в секторите на неофициалната икономика и  домашното стопанство. Това като цяло уврежда не само отделното дете, но и човешкия капитал на нацията като цяло.

Споразумението ще бъде актуализирано периодично и е отворено за присъединяване и от други заинтересовани институции от правителствения и неправителствения сектор.

11.06.2008 г.

Всички