logobgr
Всички
18.07.2014г.

Подадени са вече над 53 000 молби за отопление, помощта е 65,72 лева месечно

Размерът на целевата помощ за отопление остава 65,72 лева месечно или 328,60 лева за целия отоплителен сезон. Подадените молби за отпускане на целева помощ за отопление от началото на кампанията на 1 юли  до 18 юли т.г. са 53 864.

Крайният срок за подаване на молби в дирекциите «Социално подпомагане» е 31 октомври 2014 г. Молбата се подава по постоянен адрес, в нея задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер. За отоплителен сезон 2013/2014 г. общият брой на отпуснатите целеви помощи бе 251 876.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - 1 ноември 2014 г. до  31 март 2015 г. или общо 328,60 лева. Изплащането ще се извършва на два транша - за месеците ноември и декември 2014 г. не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта; до 31 януари 2015 г. - за месеците януари, февруари и март.

Подадени към 18 юли 2014 г. са и 6 165 молби-декларации за отпускане на еднократна целева помощ за деца, записани  в първи клас за учебната 2014/2015 г. по реда на Закона за семейни помощи за деца. Размерът на помощта е 250 лева. Издадените заповеди за отпускане на помощта са 2 136, които се отнасят за 2 148 деца. Заповедите за отказ са 5, а 4 026 са в процес на обработка.

Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева.  Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки. Молби се подават след записване на детето в първи клас, като крайният срок е 30 септември 2014 г. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.

За миналата учебна година такава помощ бе отпусната за 48 845 първокласници.

Всички