logobgr
Всички
31.07.2015г.

Подадени са над 16 000 молби за помощ за първокласници, близо 11 000 вече са одобрени

Към 31 юли 2015 г. са подадени 16 226 молби-декларации за отпускане на еднократна целева помощ за деца, записани  в първи клас за учебната 2015/2016 г. по реда на Закона за семейни помощи за деца. Размерът на помощта е 250 лева. Издадените заповеди за отпускане на помощта са 10 649, които се отнасят за 10 831 деца. Отказите са 54,a в процес на обработка са 5 523 молби. Към същия период на миналата година подадените молби са били  19 105 броя.

Целта на помощта е да бъдат покрити част от разходите в началото на учебната година. Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Дирекциите „Социално подпомагане" ще приемат молби-декларации за този вид помощ до 15 октомври 2015 г. Молбите се подават по постоянен адрес, след записване на детето в първи клас. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.

Помощта за първокласници е в размер на 250 лева от 2013 г. Изплатената тогава сума е 12 191 162 лева, предназначена за 48 845 деца-първокласници. Общият брой първокласници, за които бе начислена целевата помощ за миналата година, е 47 096, изплатената в края на 2014 г. сума - 11 774 018 лева.

Всички