logobgr
Всички
22.04.2014г.

Отделите “Закрила на детето” действат своевременно по случаи на деца в риск, но винаги след подаване на сигнал

Такъв сигнал липсва при трагичния инцидент с детето от Русе

Сигналът за починалото дете Пламена Петрова е подаден в отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане" - Русе, на 20.04.2014 г. в 17.55 ч. от дежурен лекар в спешно отделение на МБАЛ - гр. Русе. В сигнала е съобщено, че детето е постъпило за лечение в критично състояние и с опасност за живота и видими синини по тялото. До този момент сигнали за наличието на рискове за децата на семейството на Пламен Петров не са постъпвали в отдел "Закрила на детето" . 

   С цел осигуряване на безопасна и сигурна среда на другото дете в семейството е предоставена полицейска закрила на 20.04.2014 г. С детето е разговарял психолог. След изтичане на 48-часовия срок на полицейската закрила детето ще бъде настанено в подходящо приемно семейство или социална услуга. От отдел "Закрила на детето" е организирана координационна среща за взаимодействие при работа по случаи на деца, жертва или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

   Предстои да бъде извършено посещение от социален работник и от психолог в учебното заведение, в което е учило загиналото дете, за да се прецени необходимостта от оказване на психологическа подкрепа на неговите съученици. Планирано е посещение в детското заведение и на по-малкото дете.

   Дирекция "Социално подпомагане" като орган по закрила има ясни ангажименти за работа при всеки конкретен случай на дете, жертва на насилие, регламентирани в нормативната уредба и в специално разписания Координационен механизъм за взаимодействие при работа по случаи на деца, жертва или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

     За получаване на сигнали за инциденти с деца, станали извън определеното работно време, в почивни и в празнични дни, на органите по закрила на местно ниво и и на доставчиците на социални услуги са предоставени координати за връзка с определените служители от отдел "Закрила на детето" към съответната дирекция "Социално подпомагане". Това осигурява своевременна реакция и предприемане на действия от страна на отдела по всяко време, дори и в почивни дни. Началникът на отдел "Закрила на детето" е в готовност в рамките на 24 часа в денонощието да приема сигнали. Той определя отговорен социален работник, който в рамките на 24-часа проучва сигнала и организира среща на мултидисциплинарния екип (МВР, община, здравно заведение, учебно заведение, социална услуга и др.) съгласно Координационния механизъм. Всеки един от участниците предлага конкретни задачи по случая, които да изпълни съобразно собствените си правомощия.

        Насилието над деца е изключително сериозен проблем, като значимостта му се определя както от разпространението му, така и от тежките последици, които оказва върху детското развитие. В чл. 7 от Закона за закрила на детето е регламентирано задължението за съдействие, а именно - лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми Дирекция "Социално подпомагане", Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи. Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна.

        Сигналите за насилие над деца могат да се подават и чрез Национална телефонна линия за деца - 116 111, от родители, от граждани, от друга институция. Сигнал за насилие над дете може да постъпи и от анонимно лице.

       За изминалата 2013 г. социалните работници от страната са работили по 3 605 сигнала за насилие над дете.  

Всички