logobgr
Всички
31.05.2011г.

От 1 юни целевата помощ за медицински изделия ще се изплаща на лицата с увреждания

С Постановление № 125 от 10.05.2011 г. на Министерски съвет, в сила от 01.06.2011 г., бе изменен и допълнен Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ), в частта за реда и условията за изплащане на целевите помощи за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия (ПСПС и/или МИ). Някои от основните моменти са свързани с:

 

Преминава се към изплащане на целевите помощи на правоимащото лице, а не на фирмите доставчици.

Бланка на молба-декларацията и достъп до списъка на обектите, в които се извършва търговия на дребно с медицински изделия, предназначени за хора с увреждания, се предоставя на заинтересованото лице, за избор на търговец на дребно или производител, от който да получи проформа фактура на името на нуждаещото се лице за съответното помощно средство или медицинско изделие.

При депозиране на попълнената молба-декларация, в раздел „Декларирам", лицето, което подава молба-декларацията допълнително собственоръчно вписва: номер и дата на проформа фактурата, наименование на търговеца на дребно или производителя от който е издадена. В същия раздел лицето декларира, че е запознато с условията на отпускане, отчитане, разходване и възстановяване размера на помощта. Проформа фактурата,  съдържаща доказателства за издателя й, се прилага към молба-декларацията и е основание за определяне размера на помощта. Допълнително лицето вписва желанието си за начина на изплащане на помощта, както и данни за личен IBAN.

Оптимизира се и значително се съкращава срокът за изплащане на целевата помощ, а именно - до края на месеца, следващ месеца на съобщаване на заповедта.

Лицето се уведомява от служител на дирекция „Социално подпомгане" за задължението му в 30-дневен срок от получаване на помощта да отчете същата, както и че представените документи след този срок няма да бъдат уважени.

Отчитането на изразходваната помощ от лицето се осъществява в посоченият срок чрез представяне на оригинална фактура, фискалната касова бележка, вносна бележка или платежно нареждане, както и надлежно попълнен приемо-предавателен протокол, освен ако изделието е изработено по индивидуална поръчка. Лицето нанася на гърба на копието на фактурата датата на представяне на документите и полага подпис.

Лицето възстановява  в дирекцията по касов или безкасов път разликата до отпуснатата целева помощ, в случай, че стойността на изделието по представената фактурата и фискалната касова бележка е по-ниска от получената помощ.

Лицето възстановява помощта в срок от 7 дни в случай, че до 30 дни от получаване на целевата помощ не представи фактурата и фискалната касова бележка и целевата помощ не е усвоена по предназначение.

Всички