logobgr
Всички
18.02.2019г.

Осиновяванията и реинтеграцията са най-честата причина за прекратяване на приемната грижа

Към края на януари 2019 г. по проекта „Приеми ме 2015“   в 146 общини партньори се отглеждат 1 979 деца. Това сочат данните от ежемесечния анализ на Националния екип за организация и управление на проекта, в който Агенцията за социално подпомагане (АСП) е конкретен бенефициент, а 156 са общините партньори, като в 10 от тях не се предоставя приемна грижа.  Социалната услуга по проект „Приеми ме 2015“ стартира на 1 януари 2016 г. за 1 489 деца (в 82 общини партньори).

През януари настаняванията в професионални приемни семейства са на 92 деца, в т.ч. 4 деца с увреждане. За 80 деца настаняването е прекратено, като причината за това най-често са осиновяванията – 35 през отчитания период. В 13 случая децата са върнати в биологичните си семейства, 14 са настанени в други приемни семейства. Само 2 деца са настанени в специализирани институции, като причините са изключително от здравословно естество.

Утвърдените приемни семейства към 31 януари 2019 г. са общо 2 154 (2 148 професионални и 6 доброволни). Приемните семейства, в които няма настанени деца, са 514, което е 23,86% от общия брой. Най-много незаети приемни семейства – над 40%, има в областите Благоевград, Кърджали и Търговище, а с най-малко са областите Силистра (8,70% - но тук има само 23 приемни семейства), София-град (9,09%) и Перник (9,43%). Най-много са регистрираните приемни семейства в областите Варна – 146, Монтана и Шумен – 139, Плевен – 136, Хасково – 129. При тези области рекордьори процентът незаетост е около средния за страната и малко под него, по-различно е в област Велико Търново, където приемните семейства без настанени деца са малко над 30%. Едновременно малко приемни семейства и висок процент незаетост съчетава област Кърджали – при 30 утвърдени приемни семейства незаетите са 12.

В тази статистика обаче непременно следва да се имат предвид потребността от развитие на приемна грижа, както и причините за незаетост на приемните семейства. Тези причини се анализират от АСП на база на предоставяна от регионалните дирекции за социално подпомагане тримесечна справка по области и общини. Най-много са незаетите приемни семейства, които са със заявено желание да се грижат за дете с различен профил от наличния или различен от потребността за съответната област. Един от ангажиментите на действащите комисии по приемна грижа е именно да планира развитието на приемната грижа в съответния регион съобразно идентифицираните потребности за областта и конкретните общини.

Набиране на приемни семейства по конкретно идентифицирани потребности, периодичен преглед на наличните приемни родители, промяна на профил, както и своевременно заличаване от регистъра при установяване на обективните обстоятелства като причина – това са задачите, които се изпълняват по региони в посока повишаване качеството на приемната грижа.

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Всички