logobgr
Всички
06.04.2010г.

Още една институция за деца прекрати дейността си

В изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България" със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане от 01.04.2010 г. е закрит Домът за деца, лишени от родителска грижа в с. Осенец, община Разград. От началото на тази година това е четвъртата специализирана институция за деца, която прекратява дейността си.

За да бъдат предоставени качествени социални услуги за децата от закрития дом са изградени два Центъра за настаняване от семеен тип, в които децата ще живеят в среда и отношения, близки до семейната. Акцент в работата на специалистите в двата центъра ще бъде грижа за децата съобразно индивидуалните им потребности, подкрепа и помощ за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.

За кратко време в страната е подобрено качеството на живот на 214 деца, за които доскоро институционалната грижа беше единствената възможност.  Постигнатато е резултат от партньорството между всички организации, институции и професионалисти, ангажирани с грижата за деца в специализирани институции - общините, екипите на специализираните институции, дирекциите „Социално подпомагане" по местонахождение на домовете и Регионалните дирекции за социално подпомагане.

 

Всички