logobgr
Всички
08.06.2010г.

Обявление за подбор на 25 местни координатори за изпълнение на проекта „Детство за всички”

1.      ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП "РЧР") е стратегически документ, който ще бъде рамка за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд (ЕСФ) на ЕС и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 - 2013 г. и ще обхване територията на цялата страна под цел "Сближаване". Тя е съставна част от Националната стратегическа референтна рамка, една от основните цели на която е "развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция".

 Стратегическата цел на Оперативната програма е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността на труда, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.

Проект „Детство за всички" има за цел да се планират и приложат конкретни и ефективни мерки за реална деинституционализация на децата с увреждания, настанени в специализирани институции за деца, изпълнява се като част от Операция „Да не изоставяме нито едно дете", компонент 1 „Планиране на мерки за деинституционализация", финансиран от ОП "РЧР", Приоритетна ос №5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика", област на интервенция 5.2. „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици".  

 

2. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА  НА МЕСТНИЯ КООРДИНАТОР

2.1 Основни функции:

 • 1. Изпълнява всички преки дейности с целевите групи по проект „Детство за всички" на територията на съответната специализирана институция (СИ) до нейното закриване:
 • - участва при прегледа и анализа на индивидуалните оценки на децата и младежите с увреждания, настанени в СИ в региона;
 • - проследява актуализирането на плановете за действие и плановете за грижа на всяко дете и младеж от СИ и последващото им изпълнение до преместване на децата и младежите в нови услуги в общността и закриване на СИ;
 • - организира провеждането на регулярни събития „Отворени врати" в рамките на СИ за родителите на децата .
 • 2. Участва в обучения за повишаване на знанията и уменията за изпълнение на задълженията.
 • 3. Подпомага координацията между институциите и организациите, които участват в проекта и/ или са заинтересовани страни, на регионално и местно ниво.
 • 4. Подпомага дейността на Националното звено за деинституционализация при разработването на карта на услугите на национално ниво и изготвянето на комплексен анализ с препоръки за закриване на конкретни специализирани институции за деца.
 • 5. Участва в регионалните екипи по денституционализация, като:
 • - подпомага процеса на разработване на областните стратегии и общинските планове за развитие в частта, която се отнася за услуги за деца и младежи с увреждане;
 • - подпомага методически общинските власти при създаването и развитието на новите социални услуги, в съответствие със специфичната местна ситуация;
 • - подпомага интеграцията на децата и младежите с увреждания в новата среда и достъпа им до необходимите здравни и образователни услуги.

 

2.2  Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са :

§ минимални изисквания за заемане на длъжността :

- висше образование - завършена образователна степен бакалавър;

 • - професионален опит: в последните 5 години да са работили минимум 2 години в сферата на предоставяне на социални услуги за деца и семейства в общността, услуги за деца с увреждане и други дейности, свързани със закрила на децата, доказан с документи за трудов, служебен и/ или осигурителен стаж;

§ специфични изисквания:

 • - отлично познаване на нормативната уредба в областта на закрилата на детето и дейността на Държавната агенция за закрила на детето;
 • - да познава работата с деца в специализирани институции;
 • - да познава услугите за деца с увреждания и техните семейства и по-конкретно услугите в общността;
 • - да познава отлично развитието на социалните услуги за деца и семейства в съответния регион;
 • - да има опит в работата с институциите на местно и регионално ниво;
 • - характерът на извършваните дейности предполага кандидатите да имат възможност за мобилност в много висока степен;
 • - много добри компютърни умения, работа с WORD, EXCEL, INTERNET;
 • - много добри комуникативни и организационни умения;
 • - нагласи за работа в екип.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 68, ал.1, т.2 от Кодекса на труда за период от 30 месеца.

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява от средства от  ОП „Развитие на човешките ресурси".

Минималната основна месечна работна заплата е в размер на 400 лв.

 

3. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

3.1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

 • писмено заявление за участие;
 • автобиография по образец;
 • декларация по образец - Приложение 1 ;
 • декларация по чл.107а от Кодекса на труда;
 • копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

3.2. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване в ДАЗД/ на следния адрес: гр. София 1051, ул."Триадица"2, ДАЗД, Екип за организация и управление на проекта „Детство за всички"  в 30 дневен срок от датата на публикуване на обявлението на електронната страница на ДАЗД- www.sacp.government.bg. - до 08.07.2010г.

        3.3. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на председателя на ДАЗД.

        3.4. Подборът протича в два етапа:

 • - проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;
 • - интервю.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на ДАЗД и на информационното табло на служебния вход на сградата, ул."Триадица" №2  в седемдневен срок след  изтичане на срока за подаване на документите за участие в подбора.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията по т. 3.4 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си комисията подготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати за всяка от посочените области в тридневен срок от провеждането на интервюто.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатите кандидати по електронната поща, по факс или се връчва лично.

Председателят на ДАЗД сключва трудов договор с класираните кандидати.

 

            4. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА, СЪГЛАСНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА МЕСТНИТЕ КООРДИНАТОРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА    Р БЪЛГАРИЯ

 

ОБЛАСТ

БРОЙ МЕСТНИ КООРДИНАТОРИ

 1.  

Благоевград

1

 1.  

Бургас

2

 1.  

Варна

1

 1.  

Велико Търново

3

 1.  

Видин

2

 1.  

Враца

2

 1.  

Добрич

1

 1.  

Монтана

1

 1.  

Плевен

1

 1.  

Разград

1

 1.  

Сливен

2

 1.  

София -град

2

 1.  

София -област

1

 1.  

Стара Загора

2

 1.  

Търговище

1

 1.  

Шумен

1

 1.  

Ловеч

1

 

 

Заявление за участие в подбор

Автобиография

Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда

Приложение 1 към деклрарацията

За допълнителна информация можете да се обърнете към следните служители:

Доника Колева,      тел.: 9339064

Мариана Пашина , тел:  9339015

 

 

 

 

 

 

Всички