logobgr
Всички
30.09.2014г.

Обучение за служители по Проект "Повишаване на квалификацията на служителите в АСП" ОПАК

Изпълнение на Проект „Повишаване на квалификацията на служителите в Агенция за социално подпомагане" се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси", подприоритетет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация", Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13.

В изпълнение на Дейност 1 от Проекта: Обучения от Институт по публична администрация на 18 и 19 септември 2014 г. в Учебната база на ИПА - гр. Банкя се проведе обучение на 15 служители от АСП по темата „Доброто управление - отворена и прозрачна администрация".

Целта на обучението е:

  • Да представи доброто управление като концепция и политика;
  • Да разгледа основни насоки и действия за отворено и прозрачно управление;
  • Да формира знания за сътрудничество на администрацията с гражданските и бизнес организациите в разработването на публичните политики.

 На всички участници са издадени удостоверения за успешно завършен курс.          

Всички