logobgr
Всички
26.06.2018г.

Общ фронт срещу трудностите в приемната грижа

Интензивен 4-дневен цикъл от дискусионни форуми в Югоизточна България имаше за цел да анализира механизмите за взаимодействие и възможностите за подобряване на координацията между всички партньори, участващи в процеса на предоставяне на приемната грижа. Кръглите маси под наслов „Подобряване на взаимодействието в процеса на предоставяне на приемна грижа като алтернатива на институционализацията“ се състояха в Кърджали, Бургас, Сливен и Стара Загора. Инициатор е британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата” – клон България, една от доказалите се организации, подкрепящи българското правителство при прилагането на Актуализирания план за действие в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“.

Ръководителите на областните екипи по приемна грижа в тези четири области представиха развитието на услугата там и напредъка на проекта „Приеми ме 2015“, както и предизвикателствата и проблемите в отговорната им работа в контекста на  възможностите за подобряване на взаимодействието между всички участници в процеса на предоставяне на приемната грижа. Форматът предвиждаше участие именно на всички ангажирани в предоставянето на тази ключова мярка за закрила на деца в риск – областни и общински администрации, областни екипи по приемна грижа, РДСП, дирекции „Социално подпомагане“ и отдели „Закрила на детето“, социални услуги, приемни родители.

В работата на кръглата маса в Кърджали се включи и ръководителят на проекта „Приеми ме 2015“ Огнян Христов, който подчерта важността на проекта и постигането на ефективни резултати от изпълнението на проектните дейности. Основна предпоставка за това е осъществяването на добро взаимодействие между всички институции и неправителствени организации в процеса на предоставяне на приемна грижа и целесъобразността да се ползват пълноценно възможностите за предоставяне на професионална и логистична подкрепа от организации като „Надежда и домове за децата“ – клон България.

В хода на проведената дискусия бяха изведени и теми, свързани с по-пълноценното ползване на регистрираните приемни семейства, както и на кандидатите за приемни родители за предоставяне на приемна грижа за деца с увреждания. Участниците се обединиха около становището, че е необходимо приемните родители да бъдат подробно информирани за всички форми на подкрепа, които могат да ползват при полагане на грижи за настанените деца, включително и от „Надежда и домове за децата“ – клон България.

 

 

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Всички