logobgr
Всички
10.09.2009г.

Обнародвани са промените в реда за отпускане на целевите помощи за отопление

С оглед на сложната финансова ситуация и необходимостта от ограничаване на разходите по републиканския бюджет за 2009 г. са направени промени в Наредба №РД-07-5/16.05.2008 г. на Министерството на труда и социалната политика за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за сезон 2009/2010 г. Промените засягат само отоплителен сезон 2009/2010 г., не променят философията и целта на програмата и са публикувани в ДВ, бр. 72 от 2009 г. Очаква се от целевото енергийно подпомагане да се възползват около 360 000 лица и семейства. Общата сума на помощта за  5-те  месеца от отоплителния сезон възлиза на  276,15 лв. Помощта, както и досега, се отпуска или отказва със заповед на директора на съответната дирекция „Социално подпомагане" на основание подадена от правоимащите лица и семейства молба-декларация. Срокът за подаване на молби-декларациите е до 31 октомври 2009 г.

Основните промени са следните:

Помощта ще се изплаща на два пъти - до 31 декември 2009 г. за месеците ноември и декември на текущата година в размер общо на 110,46 лв. от тазгодишния бюджет  и до 31 януари 2010 г. за месеците януари, февруари и март в размер общо на 165,69 лв. със средства от бюджета за 2010 г. 

На отопляващите се с твърдо гориво се дава възможност за  избор по отношение начина на получаване на целевата помощ. В молбата-декларация те могат да заявят пред дирекциите „Социално подпомагане" желанието си за начина на изплащане на помощта - в пари или чрез превод на сумата на търговец на твърдо гориво. Във втория случай разплащането се осъществява директно между дирекциите „Социално подпомагане" и търговците.

          Лицата и семействата, на които вече е предоставена заповед за отпускане на целева помощ за отопление, следва задължително до 30 септември 2009 г. да заявят избрания от тях начин на получаване на помощта. Когато лицата или семействата декларират, че желаят да получат целевата помощ чрез превод на сумата на търговец на твърдо гориво, задължително връщат издадената заповед в срок до 30 септември 2009 г. Директорът на дирекция „Социално подпомагане" издава нова заповед за изменение на отпуснатата помощ, в която се вписва начина на изплащане на помощта. Новата заповед се предоставя на лицето или семейството за реализиране на помощта чрез избран от него търговец на твърдо гориво в срок до 20 ноември 2009 г., а търговецът трябва да достави твърдото гориво до 30 ноември 2009 г.

 

 

 

Таблица за диференциран минимален доход за отопление /ДМДО/ по Наредба №РД 07-5/16.05.2008г. за отоплителен сезон 2009-2010г.

Целеви групи съгласно чл.2, ал. 3 от Наредбата

ГМД

%

ДМДО

/лв./

За лице, живеещо само

65

210

136.50

 

 

 

 

За лице с трайно намалена работоспособност

65

249.6

162.24

50 на сто или над 50 на сто, живеещо само

 

 

 

 

 

 

 

За дете сирак

65

196.8

127.92

 

 

 

 

За самотен родител с дете до 18-г. възраст, а ако учи - до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст

65

249.6

162.24

 

 

 

За всеки един от съвместно живеещи съпрузи

65

144

93.60

 

 

 

 

За дете от 0- до 18-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст

65

157.2

102.18

 

 

 

 

 

 

За дете с трайно увреждане

65

196.8

127.92

 

 

 

 

За лица, съжителстващо с друго лице (лица)

65

201.6

131.04

или семейство

 

 

 

 

 

 

 

За бременни жени 45 дни преди раждане

65

183.6

119.34

 

 

 

 

За родител, полагащ грижи за дете до 3-г.

65

183.6

119.34

възраст

 

 

 

 

 

 

 

За лице на възраст над 70 г.

65

183.6

119.34

 

 

 

 

За лице на възраст над 65 г., живеещо само

65

274.8

178.62

 

 

 

 

За лице на възраст над 75 г., живеещо само

65

288

187.20

 

 

 

 

За лице с трайно намалена работоспособност

65

183.6

119.34

50 на сто или над 50 на сто

 

 

 

 

 

 

 

За лице с трайно намалена работоспособност

65

223.2

145.08

70 на сто или над 70 на сто

 

 

 

 

 

 

 

За лице с трайно намалена работоспособност

65

274.8

178.62

90 на сто или над 90 на сто

 

 

 

 

Всички