logobgr
Всички
07.05.2015г.

Нова, технически обезпечена, информационна система ще оптимизира работата на АСП

Агенцията за социално подпомагане (АСП) e конкретен бенефициент по Проект BG051PO001 - 6.2.01 „Разработване и внедряване на интегрирана информационна система и бази данни обслужващи системата за социално подпомагане, предоставяне на социални услуги и социално включване", финансиран от ОП РЧР. Основната цел на Проекта е повишаване капацитета и ефективността на системата за социално подпомагане и закрила на детето.

За  техническото обезпечаване на внедряването и функционирането на системата до  края на м. юни в АСП и териториалните дирекции ще бъдат  доставени  2700 нови работни станции, 750 лазерни принтери и 450 мултифункционални устройства. Към настоящия момент е разработена финалната версия на системата - предстои обучение на служителите и реалното й внедряване.

Очакваните ефекти от предстоящото внедряване на системата са: повишаването на качеството на работа на териториалните структури на АСП чрез намаляване на времето, необходимо за обработване на документи; подобряването на техническото обезпечаване на дейността; подобряването на  качеството на обслужване на клиентите и цялостното оптимизиране на дейността на АСП, както и повишаването на професионалния капацитет и мотивацията на служителите на Агенцията

Всички