logobgr
Всички
12.11.2018г.

Неправителствени организации предложиха поглед „отвън“ върху развитието на приемната грижа

В поредната национална информационна среща по проекта „Приеми ме 2015“, състояла се в Плевен,  участваха експерти по закрила на детето от 28-те регионални дирекции за социално подпомагане (РДСП) и началници на отдели „Закрила на детето“ от 56 дирекции „Социално подпомагане“.  „Идеята ни за тази среща е експертите от Агенцията за социално подпомагане и националния екип за организация и управление на проекта да получим обективен и в известен смисъл „външен“ поглед върху системата за закрила на детето изобщо и специално върху процеса на предоставяне на приемна грижа, който да ни помогне в конкретните действия“, обобщи ръководителят на проекта Огнян Христов.

В изпълнение на този замисъл експертите от Сдружение „Шанс и подкрепа“ Надежда Денева и Мая Грозданова споделиха опита си от проведени супервизии с приемни семейства и представиха отношенията между партньорите в процеса на предоставяне на услугата „приемна грижа“. Предложените изводи представляваха гледната точка на приемните семейства, споделена в рамките на супервизиите.

Георги Симеонов – изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“, и Елена Петкова - експерт по детски политики към същата организация, представиха своя опит в работата с деца в риск, като приоритетна целева група в случая са децата от 0 до 3 години и децата с увреждания.  Чрез своите регионални координатори те обявиха готовността да оказват подкрепа на структурите на АСП в реализирането на практическата работа по закрила на детето на територията на страната.

От своя страна екип на дирекция „Закрила на детето“ в АСП представи основните акценти и проблеми по отношение отговорностите на отделите „Закрила на детето“ в процеса на предоставяне на услугата „приемна грижа“, свързани с настаняване на деца в приемни семейства, налични свободни приемни семейства, ангажиментите на РДСП при набирането на приемни семейства. Акцент в дискусиите станаха и взаимодействието между областните екипи по приемна грижа и отделите „Закрила на детето“, взаимодействието с доставчиците на съпътстващите консултативни социални услуги в общността в контекста на допълнителна подкрепа на приемните семейства и децата, настанени в тях.

Ръководителят на проекта Огнян Христов проведе и работна среща с Областния екип по приемна грижа в Плевен. С над 130 регистрирани приемни семейства, област Плевен е сред областите с най-много приемни семейства в страната, предоставящи услугата „приемна грижа“.

 

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Всички