logobgr
Всички
11.02.2011г.

Национална среща с директорите на РДСП очерта приоритетите за 2011 г.

Национална среща на ръководството на Агенцията за социално подпомагане (АСП) с директорите на регионалните дирекции за социално подпомагане очерта приоритетите и задачите за 2011 г. в дейността на агенцията. Заместник-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова акцентира върху развитието на социалните услуги в контекста на националните стратегии за деинституционализация на децата и възрастните в България.   Ангажимент при откриването на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности, е изготвяне на предложение на директора на регионалната дирекция след обстойна проверка на място за съответствие на материалната база с изискванията на стандартите и критериите за социални услуги от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Нов момент е, че предложението задължително следва да бъде в съответствие с годишния план за развитие на социалните услуги на съответната община, което изисква тясна координация с общинските администрации, подчерта г-жа Симеонова.

Заместник-министърът на труда и социалната политика разясни вижданията на МТСП относно възможностите за кариерно развитие на работещите в системата на АСП. Идеята е в новия национален класификатор на длъжностите и професиите да бъдат обособени четири нива, които позволяват развитие: младши, старши, главен социален работник и социален работник методист. Промените следва да бъдат осъществени до края на май т.г.

Акцентът в изявлението на изпълнителния директор Ивайло Иванов падна върху проекта за деинституционализация на децата от домовете за деца с увреждания „Детство за всички" и проекта „Приемна грижа", който ще бъде реализиран от Дирекция "Закрила на детето" в АСП. Целта е да бъде изпитан нов модел на услугата приемна грижа  - посредством развитието й като услуга, делегирана от държавата и предоставяна от общините. Целта е в 80 общини да има нови 500 приемни семейства. Предстои създаване на ново административно звено в структурите на дирекциите „Социално подпомагане", обяви Ивайло Иванов, като то ще включва юрист, специалист ИО, счетоводител, технически сътрудник.

В други презентации от интензивната програма бяха детайлно анализирани теми като необходимостта от строга бюджетна дисциплина, процедурите при назначаване, преназначаване и освобождаване на служители в АСП; проблеми при изготвяне на справки и отчети, достъп до вътрешния сайт на АСП и неговото съдържание; нгажиментите на АСП  в качеството й на Междинно звено при реализирането на операции по изпълнението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" през 2011 г.; най-често срещаните пропуски и  нарушения, констатирани в проверките от Инспектората на АСП в териториалните поделения; ефект от вътрешния одит; дейностите по закрила на детето. Обект на отделен анализ бе ролята на директора на РДСП при координиране дейността на дирекциите „Социално подпомагане" за постигане оптимални резултати при осигуряване правата на гражданите в рамките на компетенциите на АСП.

В отделен модул екип на Държавната агенция за закрила на детето, воден от нейния председател Надя Шабани, представи Проект за деинституционализация на децата от домовете за деца с увреждания, „Детство за всички" и задачите на директорите на РДСП.

Всички