logobgr
Всички
19.04.2018г.

Национална среща по проекта „Приеми ме 2015“ открои реалната професионализация като път към по-качествена приемна грижа

Състоя се Четвъртата национална информационна среща по проекта „Приеми ме 2015“, в чиято работа участваха началници и социални работници от областните екипи по приемна грижа, експерти по закрила на детето от   регионалните дирекции за социално подпомагане, представители на Националния екип по организация и управление на проекта.

Ръководителят на проекта Огнян Христов анализира пред участниците изпълнението на актуалния план за развитие на приемната грижа в страната, като подчерта необходимостта да бъде изпълнен повече с обективно съдържание, отколкото с емоции, професионалният статут на тези над 2000 приемни семейства, предоставящи услугата по проекта. „С наша помощ тези хора следва да предоставят професионална приемна грижа в името на  цялостното развитие на настаненото при тях дете – каза Христов. – Да обичаш, да се привързваш, да страдаш и да се радваш е нещо нормално, когато говорим за деца, но към всичко това профилът на истинския професионалист на всички нива изисква наличие на определени практически знания и умения в процеса на грижата.“

Около 100-те участника в събитието бяха разделени на 7 работни групи и всяка от тях получи възможност да анализира и да предлага действия по обстоятелства от предварително зададен казус от практиката за предоставяне на приемна грижа.  Приложимостта на предлаганите идеи се постигаше чрез представяне на  реалното развитие на случая от страна на Националния екип по организация и управление на проекта.

Ползването на съпътстващи социални услуги в общността от децата, настанени в приемни семейства, насочването на деца от центрове за настаняване от семеен тип и междуинституционалното взаимодействие бяха част от останалите разглеждани теми по време на срещата.

 

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Всички