logobgr
Всички
20.02.2019г.

Национална експертна група ще подпомага дейностите по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите ”

 

На 19.02.2019 г., в Агенцията за социално подпомагане  (АСП) се проведе работна среща по проект BG05M9OP001-2.012 “Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите ”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и изпълняван от АСП в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката. Срещата беше водена от г-жа Ивайла Касърова, ръководител на Проекта. В нея, в качеството си на  членове на новосформираната по Проекта Националната експертна група (НЕГ),  взеха участие представители на неправителствения сектор, на УНИЦЕФ – България и на различни държавни институции.

Целта на срещата беше създаването на оптимална организация за експертното осигуряване и подкрепа на проектните дейности. Участниците бяха запознати със стратегическите цели и дейностите заложени в Проекта,  които основно са насочени към гарантиране правата и интересите на децата и младежите, отглеждани все още в специализирани институции, в процеса на тяхното извеждане.

Бяха обсъдени предизвикателствата и рисковете при реализирането на различните дейности. Участниците във форума се обединиха около разбирането, че  идентифицирането на индивидуалните и  специфични особености в процеса на оценката на децата и младежите е ключов фактор за успешното приключване на  Проекта, с което ще бъдат закрити и всички стари институции за деца и младежи в страната. Общата позиция е, че гарантирането на правото на децата и младежите на семейна среда и достъп до качествена грижа и ефективни социални услуги, пряко кореспондира с процеса на деинституционализация в посока успешно социално включване.

Срещата беше закрита от  ръководителя на проекта, г-жа Ивайла Касърова.  В заключителните си думи тя отбеляза, че ролята, функциите и експертната подкрепа от страна на членовете на НЕГ – както на партньорите по Проекта, така и на  неправителствените организации и УНИЦЕФ-България, са особено значими по отношение на качествeното и ефективно  изпълнение на проектните дейности в посока осигуряване на пълноценна алтернативна грижа за децата и младежите в процеса на деинституционализация.  

Проект BG05M9OP001-2.012-0001  „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд

Всички