logobgr
Всички
16.06.2015г.

Над 9000 деца в риск са защитени в сигурна семейна среда

Настаняването на деца в семейство на роднини или близки и в приемно семейство се очертава като ефективна мярка за закрила, сочат тенденциите от анализ на Агенцията за социално подпомагане (АСП).  Според данните от Годишния отчет за дейността на АСП, през 2014 г. в семейство на роднини или близки са настанени 1208 деца, така децата, пребиваващи в такива семейства, към края на м.г. са 6751. Данните утвърждават и приемната грижа като ефективна социална услуга, осигуряваща качествени грижи за деца в риск. Утвърдените нови приемни семейства през 2014 г. са 492, от които 483 професионални. В Регистъра на утвърдените приемни семейства към края на 2014 г. са вписани 2322, от които 2229 професионални приемни семейства, настанените и пребиваващи в тях деца са 2275.  Такива деца в края на 2013 г. са били 1943.

За утвърждаването на услугата „приемна грижа" сериозен принос има и успешната реализизация на проекта „И аз имам семейство". До края на април  2015 г. в 83-те общини партньори по проекта са приети общо 1835 заявления от кандидати за приемни родители, като комисиите по приемна грижа са утвърдили 1176 приемни семейства.  Преминалите през приемни семейства деца за времето на действие на проекта са 2025. Постиженията на този проект доведоха до ново удължаване на действието му с 5 месеца до края на октомври 2015 г.

Всички