logobgr
Всички
16.01.2023г.

Над 7000 деца за 7 години са били под приемна грижа по проекта „Приеми ме 2015“

За  7 години – от 01.01.2016 към 31.12.2022 г., децата, пребивавали в приемни семейства по проект „Приеми ме 2015“, са над 7 000. Предоставянето на социалната услуга "приемна грижа" по този проект на старта обхващаше 1 489 деца в 82 общини партньори. Конкретен бенефициент по проекта е Агенцията за социално подпомагане (АСП). Към 31.12.2022 г. действат 152 споразумения за партньорство с общини от 28-те области на страната, като настанените деца са 1493. Към края на 2021 г. децата, пребиваващи в приемните семейства в 152 общини партньори, бяха 1 593. Това показва анализ на Националния екип за организация и управление на проекта за изминалата 2022 г.

Спрямо предходната 2021 г., в средномесечния брой на децата, пребивавали в приемни семейства с доставчик община през анализираната 2022 г., е налице спад в общата стойност – с почти 8%. При здравите деца този спад е над 9 процента, но при децата с увреждания средномесечната стойност за 2022 г. спрямо предходната нараства с 3,8 процента.

С най-много деца средномесечно, отглеждани в „приемна грижа“ с доставчик община през 2022 г. са областите Варна  (119, в т.ч. 23 деца с увреждания – в 10 общини партньори), Велико Търново (110, в  т.ч. 17 деца с увреждания –  в 8 общини), Плевен (103, в т.ч. 10 деца с увреждания – в 7 общини), Хасково (101, в т.ч. 8 деца с увреждания – в 5 общини). Най-ниските средномесечни стойности по наблюдавания показател през отчетната година са в София област (16 -  в 3 общини), в областите Кърджали (17 – в 4 общини), Силистра (17  – в 3 общини), Ямбол (17  – в 4 общини партньори).

Прегледът по години  за периода 2016 – 2022 г. по отношение на настаняването в приемно семейство показва следното: през 2016 г. новите настанявания в приемни семейства са на общо 1 445 деца; 2017 г. – 1 166 деца; 2018 г. – 1 075; 2019 г. – 997; 2020 г. – 772; 2021 г. – 802 деца; 2022 г. - настанени са общо 832 деца. Очертаващата се тенденция към намаляване на настанителните процедури в приемно семейство в масовия случай отразява промените в потребността от тази услуга в съответния регион.

Към  31.12.2022 г. утвърдените приемни семейства с местоживеене и с доставчик на услугата общини са общо 1 770 (професионални – 1 766; доброволни – 4), като в 1300 от тях има настанени 1 493 деца. С най-много незаети приемни семейства – над 30%, са 6 области: Добрич, Монтана, Пазарджик, Русе, Търговище и Ямбол. Обобщените средномесечни стойности за приемните семейства към доставчик община - партньор на АСП по проект „Приеми ме 2015“, за последните 4 години показват следното: за 2019 г.– 2 099 приемни семейства; незаети – 496 или 23,62%; 2020 г. - 2 001 приемни семейства, незаетите - 479. или 23,62%; 2021 г.- 1 918 приемни семейства, незаетите - 461 или 24,05%; 2022 г. - 1 804 приемни семейства, незаетите - 446 или 24,71 процента.

За областите с наблюдавана постоянно висока незаетост като основна причина може да се изведе големият процент на приемни семейства, които искат да се грижат за дете с различен профил от наличния в съответната област, както и несъответствието между броя на приемните семейства и реалните потребности на дадена област.

Цялостната картина показва, че при предстоящия преглед на поднормативните документи и тяхната актуализация през 2023 г. следва да се обсъдят установените тенденции и да се отразят в новите документи. Като пример може да се обсъди определяне на максимален срок, в който едно приемно семейство може да остане свободно, на база цялостна актуална оценка от специалистите, която да включва и отказите от настаняване, продължително/сезонно неприсъствие в страната и др.

Срокът на действие на проекта „Приеми ме 2015“ бе удължен до края на т. г. Това стана по силата на допълнително споразумение  между конкретния бенефициент по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - АСП, и Управляващият орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. Бе променена и общата стойност на тази финансова помощ - от 136 404 000 лв. на 139 750 000 лв.

Всички