logobgr
Всички
01.11.2013г.

Над 48 000 семейства получават помощ за първокласници

Окончателните данни от кампанията за отпускане на еднократна целева помощ за деца, записани в първи клас за учебната 2013/2014 г., сочат, че до крайния срок - 30 септември 2013 г., бяха подадени 48 597 молби.  Издадени са  48 025 заповеди за отпускане на целевата помощ, които се отнасят за 48 820 деца. Заповедите за отказ на целевата помощ са 573.

С постановление на Министерския съвет от юни 2013 г. размерът на помощта за първокласници  бе увеличен на 250 лева. Правоимащи са семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева. Този доходен критерий не важи за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

През миналата година този вид помощи бяха отпуснати за 45 549 ученици в първи клас, като размерът тогава бе 150 лева.

Към 1 ноември 2013 г. броят на подадените молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление е 302 943. Издадените заповеди за получаване на помощта са 227 733, отказите - 40 432, останалите молби се обработват. В сравнение със същия период на миналата година са подадени   в повече 36 211 молби.

 

Всички