logobgr
Всички
11.02.2015г.

Над 400 са социалните услуги за деца у нас, 33 са открити през 2014 г.

Адекватната социална закрила и пълноценното социално включване на децата в риск пряко кореспондират с предоставянето на социални услуги. По данни на Агенцията за социално подпомагане (АСП) към 31.12.2014 г.общият брой на децата, които ползват социални услуги в общността, включително и от резидентен тип, е 10 639. През 2014 г. са открити 33 нови социални услуги за деца, включително 16 услуги от резидентен тип, с общ капацитет 641 потребители. Така на територията на страната сега функционират 401 социални услуги за деца с общ капацитет 10 116 места.

Според данните за 2014 г. като най-успешни мерки и дейности за намаляване на децата в специализирани институции, се открояват случаите по успешна превенция на изоставянето - 2 894; успешна реинтеграция - 1 157, осиновяване - 688, настанявания на деца в приемни семейства  - 1 279.

Налице е категорична тенденция настанените в специализирани институции деца да бъдат все по-малко -  през 2010 г. техният брой е бил 4 498, от които 3 227 деца в домове за деца, лишени от родителска грижа, и 1 271 - в домове за деца с увреждания. Според актуалната статистика на АСП в 47 дома за деца, лишени от родителска грижа, пребивават 1249 деца. Заетите места в 22-ата дома за деца с увреждания са 497, при общ капацитет 1273 места. През 2014 г. са закрити 8 специализирани институции за деца.

Създаването на алтернативи за грижа в семейна среда и на тази база предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции е акцент в държавната политика по закрила на детето, провеждана практически от отделите «Закрила на детето» в дирекциите «Социално подпомагане».

 

Всички