logobgr
Всички
18.01.2011г.

Над 3700 лица с увреждания получиха лични асистенти по проекта „Подкрепа за достоен живот”

От 10 януари 2011 г. проект "Подкрепа за достоен живот" обслужва 3 759 лица с трайни увреждания в 262 общини  в страната и 23 района на Столична община. Събразно заявените потребности от конкретни услуги, извършените индивидуални оценки и определените индивидуални месечни бюджети в часове, социални услуги на ползвателите по проекта се предоставят от общо 3 704 лични асистенти - членове на семейството или външни лица. Личните асистенти са назначени от съответните кметове на общините и районите - партньори по проекта: на трудови договори 3 530 лица, а с договор за услуга - 174 лица.

Потребители на социалната услуга в общността „Личен асистент" са лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване. За лични асистенти са назначени лица в трудоспособна възраст, които са: безработни, заети - наети и самонаети, неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия по реда и условията за ранно пенсиониране).

Проект „Подкрепа за достоен живот" се реализира в три етапа. По първия етап кандидатите подаваха документи в общините (районите) - партньори по проекта, от 8 до 22 ноември 2010 г. Предоставянето на социалната услуга е 14 месеца - от 10 януари 2011 г. до 7 март 2012 г., като се предвиждаше в този етап в услугата да бъдат включени 3 500 потребители. От 10 до 24 януари 2011 г. в общините (районите) се приемат документи на кандидатите за втория етап. Предоставянето на социалната услуга за одобрените лица е  12 месеца - от 10 март 2011 г. до 7 март 2012 г., като се предвижда включването на 5 000 потребители. За  третия етап на проекта ще се подават документи от 8 до 22 ноември 2011 г., а социалната услуга ще се предоставя 2 месеца - от 8 януари 2012 г. до 7 март 2012 г. за 500 потребителя. В трите етапа на поект  „Подкрепа за достоен живот" социална услуга в общността „Личен асистент" трябва да получат най-малко 9 000 лица с трайни увреждания и невъзможност за самообслужване. Максималният брой часове за месец за ползвател е 160 часа месечно.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Общата му стойност е в размер на 34 999 999,93 лева. Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане, а партньори - общо 285 общини и райони в страната. Продължителността на проект „Подкрепа за достоен живот" е 19 месеца - от 8 октомври 2010 г. до 7 май 2012 г.

Всички