logobgr
Всички
31.08.2013г.

Над 36 000 семейства кандидатстват за помощ за първокласници

Към 30 август 2013 г. в дирекциите „Социално подпомагане" са подадени 36 438 молби-декларации за отпускане на еднократна целева помощ за деца, записани  в първи клас за учебната 2013/2014 г. по реда на Закона за семейни помощи за деца. Издадените заповеди за отпускане на помощта за първокласници са 31 177, като  тя се отнася за 31 944 деца. Издадени са 195 заповеди за отказване на целевата помощ, в процес на обработване са 5 067 молби-декларации. Молби се подават след записване на детето в първи клас, като крайният срок е 30 септември 2013 г. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.

С постановление на Министерския съвет от юни 2013 г. размерът на помощта за първокласници  бе увеличен на 250 лева. Правоимащи са семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

През миналата година този вид помощи бяха отпуснати за 45 549 ученици в първи клас, като размерът тогава бе 150 лева.

 

Всички