logobgr
Всички
12.06.2015г.

Над 11 200 са отпуснатите еднократни помощи през 2014 г.

Значително увеличен е броят на отпуснатите еднократни помощи през 2014 г. - те са  11 227, за които са изплатени 3 088 423 лева. За сравнение през 2013 г. показателите са 7758 подпомогнати лица и семейства и получена сума от общо 2 674 834 лева. Анализът на Агенцията за социално подпомагане отчита увеличение с 3469 лица (близо 45%), което се дължи главно на отпуснатите в максимален размер еднократни помощи за покриване на част от разходите за нанесените щети от природните бедствия през 2014 г. Еднократните помощи се отпускат веднъж годишно по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и са предназначени за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата. Техният максимален размер е 325 лева.

През цялата 2014 г. с еднократни, целеви и месечни социални помощи в страната са подпомогнати общо 63 932 лица и семейства. Изплатената сума е 57 929 593 лeва. 3а същия период на 2013 г. с такива помощи са подпомогнати общо 57 905 лица и семейства, а изплатената сума е 56 784 998 лева. Наблюдава се увеличение на подпомогнатите с 6027 (около 9,5%), изплатените средства са с 1 144 495 лева повече.

Само с  месечни помощи през 2014 г. са подпомогнати средномесечно 52 485 лица и семейства. Изплатената сума е 54 744 818 лева. За 2013 г. средномесечно са обхванати 49 921 случая, изплатената сума е била 54 016 358 лева. Данните сочат увеличение на средномесечния брой подпомогнати лица и семейства през 2014 г. с 2 564 (с около 5%). Този показател за първите три месеца на т.г. е 53 325 лица и семейства. Това подпомагане се осъществява по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и засяга крайно нуждаещи се хора.

Всички