logobgr
Всички
24.02.2012г.

Министър Тотю Младенов: „2012-а е ключова за АСП”

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов присъства на работна среща на  ръководството на Агенцията за социално подпомгане (АСП) с директорите на регионалните дирекции за социално подпомагане.  В своето изложение той  оцени високо добрата координация на териториалните структури на АСП в областите Хасково и Стара Загора във връзка със спешните действия за подпомагането на хората при настъпилите бедствия.

Г-н Младенов се спря и върху конкретните нови предизвикателства и ангажименти на АСП през 2012 г.: процесът на деинституционализация и необходимостта от мобилизация на състава на АСП и синхрон в действията с общинските власти и НПО; предстоящите законодателни промени в областта на социалното подпомагане и закрилата на детето; проектите по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси", в които АСП е Междинно звено.

Министърът на труда и социалната политика акцентира върху промяната в КСО, според която пенсиите за инвалидност  ще се извършват от АСП, за  да се разграничат социалните плащания от осигурителните. „Тази година е много важна за МТСП и за АСП - подчерта министър Младенов. - В нея добрите идеи трябва да получат ясно очертана реализация, като за целта освен привличането на партньори е много важна и работата в екип - от социалния работник на терен до изпълнителния директор и министъра."

Организацията за преминаването на плащанията на НОИ със социален характер  към АСП бе акцент и в очертаните от изпълнителния директор Ивайло Иванов задачи пред системата. „Изготвят се нормативните промени в тази посока - изтъкна Ивайло Иванов, - чисто организационно е много важно своевременно да бъдат информирани както работещите в АСП, така и гражданите." Специално внимание изпълнителният директор на АСП посвети на необходимостта от засилване на финансовата дисциплина на всички равнища в структурата на Агенцията.

Презентациите и дискусиите от работната среща обхванаха теми като новия модел за заплащане в държавната администрация, схема на действия при бедствия и аварии, индикативната годишна програма по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси", отговорните задачи пред отделите „Закрила на детето" като ключови звена по изпълнение на проектите от Националната стратегия за закрила на детето, развитието на социалните услуги и др.

 

 

Всички