logobgr
Всички
07.02.2014г.

Министър Хасан Адемов откри четири сгради за нови социални услуги в Ловеч

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов откри днес четири сгради за нови социални услуги в Ловеч. В церемонията участваха, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов, председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева и кметът на община Ловеч Минчо Казанджиев.

„Сред основните ангажименти на Правителството е да развива политики, насочени към гарантиране правото на всяко дете да има семейство или среда близка до семейната", подчерта министър Адемов по време на откриването. Той допълни, че в бюджета на МТСП за 2014 г. е заложено най-голямо увеличение на финансовите средства именно за политиките в подкрепа на децата и семейството.

Министър Адемов съобщи, че новите социални услуги от резидентен тип в  област Ловеч са приоритетни за политиката по деинституционализация и са израз на стремежа на държавата да осигури по-сигурна среда за детското развитие. „Качествената промяна в грижата за децата не би могла да бъде постигната без съвместните усилия между ангажираните институции на национално ниво и местната власт", поясни министър Адемов.

Трите центъра за настаняване от семеен тип и защитеното жилище са построени и оборудвани по проект на Оперативна програма „Регионално развитие" на обща стойност 2.5 млн. лева. Социалните услуги в новите сгради се осигуряват чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Да не изоставим нито едно дете" - Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Бенефициент е община Ловеч, а осигурените средства са близо 800 хил. лева.

От новите социални услуги в Ловеч ще се възползват 36 деца с увреждания, настанени в специализирани институции, 6 деца с увреждания в общността и 8 младежи с увреждания, настанени в специализирани институции. За тях е предвидено да се грижи персонал от 38 лица.

По-късно през деня министър Адемов участва в пресконференция по проект „Осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предлагаща услуги за деца в риск в община „Ловеч" по ОП „Регионално развитие". Той отбеляза, че социалните услуги за деца, предоставяни в общността, нарастват. Към края на декември 2013 г. социалните услуги за деца са 369, с общ капацитет 9 393 места. В периода 2010 г. - 2013 г. са закрити общо 31 специализирани институции за деца.

Очертава се трайна тенденция на намаляване на децата в специализираните институции и осигуряване на условия за отглеждането им в семейна и близка до семейната среда. По данни на МТСП в края на миналата година 6 754 деца са настанени в семейства на близки и роднини, 1 943 деца са настанени в приемни семейства и 740 деца са осиновени при условията на пълно осиновяване.

 

Всички