logobgr
Всички
05.03.2014г.

Методика утвърждава базови изисквания за функциониране на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи

Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане и председателят на Държавната агенция за закрила на детето утвърдиха Методическо ръководство за реда и условията за предоставяне на  социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи. Това е социална услуга от резидентен тип, която се разкрива въз основа на оценката на специфичните характеристики на децата и младежите в общността и потребностите от социални услуги на потенциалните ползватели.

Услугата е насочена към децата и младежите, които имат нужда от грижа извън тяхното семейство. Методическото ръководство има за цел да представи базови изисквания за функциониране и качество на услугата, определя се задължителният минимум услуги и дейности, които трябва да бъдат осигурени в такъв център и се задават минималните изисквания за качество на услугата, материална база, персонал и процедури. На базата на тези минимални изисквания доставчиците на услугата могат да преценят необходимите ресурси, да създадат адекватна организация на работа, да осъществяват вътрешен контрол върху качеството и да създават система за подобряването му.

Ръководството гарантира правото на ползвателите активно да участват в избора на услуги, като им дава възможност да преценят дали предлаганата услуга отговаря на техните потребности, а също и дали получават качествена услуга. То е разработено в съответствие с изискванията на действащото законодателство и визира случаи на смесено настаняване на деца от 3 до 18-годишна възраст и младежи от 18 до 29-годишна възраст, за които са изчерпани възможностите за връщане в семейството или възможността да водят самостоятелен начин на живот.

 

Всички