logobgr
Всички
11.09.2013г.

Месечни помощи за деца само срещу редовно посещение на задължителната предучилищната подготовка

От 1 септември 2013 г. влязоха в сила промени в Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца. Според новите разпоредби родителите ще получават семейни помощи за деца, само ако детето е записано и посещава редовно  подготвителна група в детска градина или училище. В задължителна предучилищна подготовка попадат децата, родени през 2007 г. и 2008 г. Към молба-декларацията родителите прилагат удостоверение по образец, издадено от детската градина или училището, че детето е записано в подготвителна група за задължителна подготовка. Родителите, които са подали документи в дирекциите „Социално подпомагане" преди влизане в сила на промените, следва да представят удостоверението до 31 октомври 2013 г., за да не се спира получаването на месечните помощи за деца.

В случай, че детето е отсъствало през съответния месец повече от 3 дни без уважителна причина, помощта се спира. За уважителна причина се приема, когато за отсъствията на детето е представена медицинска бележка по болест или бележка от спортен клуб, в който детето членува, документ от ръководител на танцова или музикална формация, както и ако отсъствията са до 10 дни за цялата учебна година (15 септември - 31 май), но с уведомление от родителя.

Директорите на детските градини или училищата, в които има подготвителни групи за задължителна предучилищна подготовка, ежемесечно ще изпращат справка за отсъствията на децата до Регионалната дирекция за социално подпомагане по постоянен адрес на родителите.

Всички