logobgr
Всички
05.04.2018г.

Мерки за превенция на насилието обсъди КЕС към проекта „Приеми ме 2015“

Идея: децата в приемни семейства да „оценяват“ грижата за тях

Консултативният експертен съвет (КЕС) към проекта „Приеми ме 2015“ обсъди на свое заседание темата за насилието над деца през призмата и на мярката за закрила „приемна грижа“, предприета по този проект за над 2000 деца. Статистически почти напълно липсват фактически установени случаи на насилие от приемни семейства към настанените при тях деца. Въпреки това КЕС се обедини в заключението, че това не може да отмени усилията за превенция на насилието, за установяване на проблемно поведение и действия с белези на насилие, за развитие на способности за идентифициране на насилието сред професионалните групи, предоставящи приемна грижа – областните екипи по приемна грижа, отделите „Закрила на детето“, професионални приемни родители.

Като важен фактор за превенция на насилието се очерта идеята децата да могат да контактуват със специалисти без присъствието на отглеждащите ги приемни семейства, за да имат възможност свободно и обективно да изразяват мнението си. Компетентностите на работещите в екипите по приемна грижа биха се развили с още „инвестиции“ в обучението им: освен планираните, добра форма е т.нар. „супервизионна работилница“ – целодневна методическа подкрепа на социални работници от областните екипи по приемна грижа, като могат да се включат експерти от отделите „Закрила на детето“ от Агенцията за социално подпомагане и от функциониращите социални услуги.

Ръководителят на проекта “Приеми ме 2015“ Огнян Христов изтъкна, че повишаването на професионалния капацитет на всички участници в процеса на предоставяне на приемна грижа, включително и по посока на превенция на насилието, е постоянен, но и бавен процес, чийто резултат в крайна сметка се установява в по-доброто качество на услугата, а меродавният индикатор е позитивното развитие на детето под приемна грижа. Същевременно той сподели безпокойството си от опити да се създава напрежение във взаимоотношенията между приемни родители и областни екипи по приемна грижа, като в общия случай сигналите за неприемливо поведение на екипите остават непотвърдени.

Националният екип за организация и управление на проекта откликва при възникване на принципни казуси и последният такъв случай е с приемен родител от Стара Загора, обжалвал настаняване на дете, за което се е грижил, в друго приемно семейство. Въпреки че първоинстанционен съдебен състав е потвърдил правомерността на решението, приемният родител формулира в лична среща с ръководителя на проекта и представители на националния екип претенции към комуникацията с областния екип по приемна грижа в Стара Загора. „Конкретният казус бе повод за пореден път да си припомним ролите и отговорностите на участниците в процеса на предоставяне на приемна грижа – сподели пред КЕС Христов, - като акцентът е върху професионалните отговорности, а не само права, на всички тях.“

Това бе 11-ото заседание на КЕС от сформирането му през декември 2015 г. Както е известно, в съвета са включени представители  на Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето,  Националното сдружение на общините в Република България, Уницеф България, Национална мрежа за децата, Националната асоциация по приемна грижа. Конкретно на това заседание представители на Сдружение „Институт за социални дейности и практики“ споделиха своя опит и наблюдения по темата за насилието над деца, включително и под приемна грижа.

 

 

 

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Всички