logobgr
Всички
20.07.2018г.

Към края на юни 2018 г. под приемна грижа са над 2000 деца

По броя на приемните семейства Община Димитровград изпреварва 14 области

Към 30 юни 2018 г. утвърдените приемни семейства са 2175, сочат данните от анализ на Националния екип за организация и управление на проекта „Приеми ме 2015“. Действащите споразумения за партньорство с общини от 28-те области на страната са 156, но в 7 от тях няма действащи договори с приемни семейства. Сравнителният анализ показва относителна стабилност в броя на приемните семейства -  в края на 2016 г. приемните семейства бяха 2 224 с местоживеене в 147 общини-партньори, към 31.12.2017 г. в 154 общини-партньори утвърдените приемни семейства са 2 194. Регистрираното незначително намаление има обяснение в предприетото регулиране и целево планиране по общини и региони, съобразно с установените потребности по места, както и на резултатните стъпки за поддържане и повишаване качеството на предоставяната услуга.

Към края на юни т.г. най-много приемни семейства са регистрирани в област Варна – 144, Шумен – 142, Велико Търново и Монтана – по 134, Плевен – 131, Хасково – 128, Пазарджик – 114. Със 73 приемни семейства община Димитровград с население от около 60 000 души по този показател изпреварва 14 области, включително милионна София (55 приемни семейства). Най-слабо е развита приемната грижа в област Силистра с 23 приемни семейства, Кърджали – 30, Ямбол – 31. В област София партньори по проекта са само общините Ботевград и Правец с 21 приемни семейства, но с доставчик и дирекциите „Социално подпомагане“ има 44 приемни семейства в общо 15 общини.

През отчетния месец юни комисиите по приемна грижа към регионалните дирекции за социално подпомагане са утвърдили и са вписани в регистъра 10 нови професионални приемни семейства, същевременно са заличени 23. Заличените приемни семейства през 2017 г. бяха общо 209. Причини за заличаването на приемните родители са обективни обстоятелства като тяхното лично желание, влошено здравословно състояние, промяна на местоживеене, включително и напускане на страната, но също и установяване на неотговаряща на приетия план за отглеждане на детето грижа, проблеми и отказ от сътрудничество със социалните служби и биологичното семейство, неуспешна адаптация на децата в приемното семейство, невъзможност за справяне с кризите на децата и рисковото им поведение.

Към края на юни т.г. децата, отглеждани в приемните семейства по проекта в 149 общини-партньори, са 2 068. По обобщени данни през 30-те месеца на услугата през приемна грижа са преминали  4 396 деца. При стартирането на проекта от 01.01.2016 г. децата в 82 общини партньори бяха 1 546. Новонастанените през шестте месеца на 2018 г. са 488. През юни настаняванията в професионални приемни семейства са на 98 деца в 54 общини. Сравнението с предходните месеци показва сходен тренд - общият брой на настаняванията през май е 88 деца; април - 92; март - 94; февруари - 86; януари - 81. През юни е прекратено настаняването на 101 деца в приемни семейства, като в около 70 процента от случаите причината е осиновяване или връщане в биологичното семейство.

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

Всички