logobgr
Всички
31.01.2018г.

Изпълнителният директор на АСП напомни нуждата от партньорство между ангажираните страни за предоставяне на качествена грижа за децата, настанени в социални услуги от резидентен тип

В свое писмо, изпратено до регионалните и териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане (АСП), и до кметовете на общините, изпълнителният директор на Агенцията, Румяна Петкова, напомня изключителната значимост на взаимодействието и координацията между ангажираните страни в системата за грижи за деца в риск.

 
Като акцент в писмото е изведена необходимостта от непрекъснато развитие и подобряване на качеството на предоставяните социални услуги за деца, като резултат от пълноценното партньорство на различните държавни, общински и неправителствени организации, ангажирани в този процес

.
Във връзка с идентифицираните трудности и възникналите напоследък  проблеми, свързани с гарантиране правата на децата, е подчертана и необходимостта усилията на специалистите, работещи в резидентните услуги и отделите „Закрила на детето“ да бъдат насочени към изпълнение на заложените конкретни задачи и дейности, свързани с осигуряване на качествена грижа и създаване на условия за стимулиране на развитието на всяко дете, съобразно неговите индивидуални потребности.


„Взаимоотношенията на структурите на АСП с другите участници в процеса по закрила на детето са ценен опит, като стремежът е той да се обогатява в търсене на по-добри и ефективни мерки за закрила и по-качествено предоставяне на социални услуги и дейности за подкрепа за децата. Във връзка с възникващите трудности и проблеми следва те ясно да бъдат формулирани, за да знаем в каква посока да работим и заедно да търсим решения.“ - завършва писмото.
 

Всички