logobgr
Всички
03.07.2012г.

И аз имам семейство

информация по Проект „И аз имам семейство" към месец юни 2012 г. Проект „И аз имам семейство" се реализира в изпълнение на Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България", с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", бюджетна линия BG51PO001-5.2.11 ПРИЕМИ МЕ. Конкретен бенефициент е Агенция за социално подпомагане, в партньорство с 81 общини, към които са сформирани 83 екипа по приемна грижа. Проект „И аз имам семейство" се основава на политика в най-добрия интерес на детето, насочена към подкрепа на семействата и създаване на най-добри условия за отглеждане и развитие на децата, настанени в институции или в риск от изоставяне. Продължителността на проекта е 26 месеца, като финансирането е на обща стойност от 14 989 455.30 лв. Досега са проведени въвеждащи и надграждащи обучения в Бургас, Русе, Смолян, Търговище, Монтана и Банкя за социалните работници от всички екипи по приемна грижа към общините-партньори. Екипите по приемна грижа разполагат и с методически насоки за предоставяне на услугата приемна грижа по проекта, както и с всички останали необходими за работата им документи по проекта. Същинската дейност по предоставяне на услугата приемна грижа по проекта стартира от м. май 2012 г., след приемането на необходимите промени в Закона за социално подпомагане, даващи право на кметовете на общини да предоставят услугата приемна грижа, да приемат заявления на кандидати за приемни родители и да бъдат техни работодатели. Предстои сформирането и на професионални комисии по приемна грижа към РДСП в страната и провеждане на обучения за членовете им. Отделите „Закрила на детето" са оценили общо 2 482 деца за приемна грижа на територията на цялата страна, като в общините-партньори вече има подадени 152 заявления за приемни семейства, от които 11 за доброволна приемна грижа и 141 за професионална приемна грижа. В момента се очаква приемането на промени и в подзаконовата нормативна уредба, касаеща приемната грижа - в Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, както и в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.
Всички