logobgr
Всички
07.06.2012г.

График за възлагане на обществени поръчки по ЗОП

В съответствие с изменение в Закона за обществените поръчки, обнародвано в Държавен вестник бр. 33 от 27.04.2012 г., е публикуван нов образец на График за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, приложим за всички бенефициенти по Приоритетна ос 5 от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Всички