logobgr
Всички
29.02.2012г.

График за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, приложим за всички бенефициенти по Приоритетна ос 5 от Оперативна програма “Развитие на човешките ре

В съответствие с изменение в Закона за обществените поръчки, обнародвано в Държавен вестник бр. 93 от 25.11.2011 г., в сила от 26.02.2012 г., е публикуван нов образец на График за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, приложим за всички бенефициенти по Приоритетна ос 5 от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Aktualengrafikotp.rar
Aktualengrafikotp.rar 73 KB
Всички