logobgr
Всички
28.05.2011г.

Еднократната помощ за първокласници отново е 150 лева

По 150 лв. еднократна финансова помощ ще получат учениците, записани в първи клас на държавно или общинско училище през  учебната 2011/2012 г. Размерът на помощта е определен с ПМС  № 130 от 12 май 2011 г.  Средствата са за покриване на част от разходите за първолаците в началото на учебния период.

Целевата помощ  се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца. Тя е за семейства, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище за първи път и се отпуска когато средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 350 лв.

Молба-декларацията  за помощта се подава в дирекция „Социално подпомагане" по постоянен адрес, след записване на детето в първи клас, но не по-късно от края на септември на текущата година. Изключение правят случаите, когото поради здравословни причини, установени с медицински протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от началото на учебната година. Към молба-декларацията се прилагат следните документи: удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молбата; удостоверение, издадено от съответното държавно или общинско училище, че детето е записано в първи клас; копие от заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане" и/или решение на съда, когато детето е настанено в семейство на роднини, близки или в приемно семейство; удостоверение за раждане на детето (за справка); лична карта (за справка).

При сигнали, че родителите не полагат адекватни грижи за децата си или че помощите не се използват по предназначение, по преценка на дирекциите „Социално подпомагане", те могат да се предоставят изцяло или частично под формата на социални инвестиции.

За миналата учебна година помощта пак бе в размер на 150 лева. От нея са възползваха 41 846 семейства за 42 512 деца от цялата страна.

Всички