logobgr
Всички
27.08.2015г.

Две преходни жилища в Ямбол преустановяват дейността си

Със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) от септември 2015 г. се закриват две преходни жилища за деца над 16 години в град Ямбол. Всички потребители на услугата са изведени, като част от тях са реинтегрирани в семействата си, а други са настанени в алтернативни резидентни социални услуги - центрове за настаняване от семен тип.    Преходните жилища са  социални услуги от резидентен тип, в които децата и младежите получават квалифицирана подкрепа за придобиване на  знания и умения за самостоятелен живот. Със закриването на социалните услуги от резидентен тип общините изпълняват своите ангажименти, описани в областните и общинските стратегии за развитие на социалните услуги.

От началото на 2015 г. до момента в страната са закрити общо 20 специализирани институции за деца - 9 дома за деца, лишени от родителска грижа, 10 дома за деца с умствена изостаналост и 1 дом за деца с физически увреждания. През 2014 г. закритите институции са били общо 8, от които 6 дома за деца, лишени от родителска грижа, и 2 дома за деца с умствена изостаналост.

Паралелно със закриването на специализираните институции се извършват периодични оценки и анализи за състоянието на предоставяните услуги в общността, позволяващи предприемането на своевременни действия, които да гарантират качеството на грижа на децата

АСП продължава изпълнението на реформата в грижата за децата, като прилага индивидуален подход и се стреми да защити  правата и интересите на всяко дете и младеж. 

Всички