logobgr
Всички
30.11.2011г.

Две нови процедури в подкрепа на хората с увреждания ще се реализират през 2012 г.

На заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" Агенцията за социално подпомагане предложи две нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Одобрените процедури предстои да се реализират през 2012 г.

Първата от тях, наречена „Съпричастност", е насочена към национално представителни организации на и за хора с увреждания. Общият бюджет на схемата е 5 000 000 лв., като минималният и максималният размер на помощта са съответно 100 000 лв и 350 000 лв. По нея ще се финансират разходи за създаване на центрове за подкрепа на хора с увреждания за тяхната трудова реализация и социалното им включване.

„Помощ в дома" е другата схема, която ще се реализира през 2012 г.  Кандидати по нея са общини. Със средства от безвъзмездната финансова помощ ще бъдат създавани Центрове за услуги в домашна среда или Звена за услуги в домашна среда към съществуващите домашни социални патронажи. В рамките на тези центрове ще се предоставят услугите социален асистент, домашен помощник и личен асистент. Общият бюджет на процедурата е 30 000 000 лв., като общините могат да получат  между 80 000 лв. и 250 000 лв. Целта на тази процедура е да продължи обслужването на нуждаещи се лица в домовете им след приключване на проектите за предоставяне на споменатите услуги, финансирани до момента по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" .

Освен  двете нови процедури Комитетът за наблюдение одобри и увеличение на бюджета на процедура „Алтернативи", по която се финансира проект „Подкрепа за достоен живот". С предоставените допълнително  15 000 000 лв. ще се гарантира обслужването на включените над 9 000 потребители с най-малко още 6 месеца. По този начин  се гарантира и обвързаността на проекта с предстоящата схема „Помощ в дома".

Междувременно дейността на АСП по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" получи висока оценка на Годишната техническа среща с представители на Европейската комисия. До момента наличният ресурс по приоритетната ос е програмиран на 100 %. Договорени са повече от 204 000 000  лв., което е около 62 % от наличния ресурс (332 000 000 лв.). Сключени са 594 договора. Разплатени са близо 110 000 000 лв, което е около 54 % от договорените средства и около 33% от общия ресурс по приоритетната ос.

Всички