logobgr
Всички
02.02.2009г.

Два нови центъра за обществена подкрепа отвориха врати в Дряново и Исперих

Два новоразкрити центъра за обществена подкрепа вече предлагат услугите си на населението в  общините Дряново и Исперих. Те разполагат съответно с 15 и с 20 места. Целевата група на  дейността им са деца в риск на възраст от 0 до 18 години и техните семейства.

Центровете предлагат комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето на деца, превенция на насилието и отпадането от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на деца в риск и техните семейства, обучение на кандидат-приемни родители и кандидат-осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви и др. Дейностите са насочени към задоволяване на социалните, здравните и образователни потребности на децата и организация на свободното им време.

Центърът за обществена подкрепа - Дряново, се намира в идеалния център на града, има обща площ 70 кв.м. и включва зала за групова терапия, две помещения за индивидуална работа и обслужващи помещения. Средствата за ремонтните дейности са предоставени от Народно читалище „Развитие"- Дряново - 1434,86 лв., а по Програма ФАР са осигурени средства за обзавеждане и оборудване в размер на 6467,93 лв.

В Исперих услугата се предоставя  в сградата на специализираната институция Дом за деца «Лудогорие». За целта са обособени и обзаведени офис за работа на екипа, включващ социални работници и психолог и  зала за работа с клиенти с два обособени къта - за занимания и за обучения. Строително-ремонтните дейности и обзавеждането са финансирани по проект на Програма ФАР - 5000 евро, със средства от община Исперих и от дарители - общо 5000 лв.

 

02.02.2009 г.

 

Всички