logobgr
Всички
24.09.2014г.

Домът за деца с умствена изостаналост в с. Кошарица преустанови дейността си

С акт на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) от м. септември 2014 г. Домът за деца с умствена изостаналост в с. Кошарица, община Несебър, преустановява дейността си.

Закриването на специализираната институция с капацитет от 40 места е в резултат на изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България" и на проект „Детство за всички", изпълняван от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), в партньорство с АСП и Министерството на здравеопазването.

Координирането и контролът на цялостната дейност по закриването на институцията са извършени при спазване на най-добрия интерес на децата и младежите чрез съвместните усилия на Дирекция „Социално подпомагане" - Поморие, Регионална дирекция за социално подпомагане - Бургас, Община Несебър, ДАЗД и неправителствени организации.

39-те момчета и момичета от Дома в с. Кошарица вече живеят в центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища в Бургас, Поморие, Карнобат, Созопол, Ямбол и Айтос. Част от тях са записани на училище и посещават различни услуги в общността - център за обществена подкрепа и за социална рехабилитация и интеграция, което допринася за по-добрата им социализация и развитие. Някои от младежите са били наети на работа през летния сезон.

В рамките на Проект „Детство за всички" е планирано да бъдат закрити 15 дома за деца с умствена изостаналост на територията на цялата страна.  Едновременно с това ще бъдат открити още нови резидентни (с постоянно пребиваване) услуги за деца и младежи с увреждания.

Предстои закриването на специализираната институция за деца с увреждания в град Търговище.

Всички