logobgr
Всички
27.08.2015г.

Доходите от еднодневните трудови договори няма да лишат работниците от социално подпомагане

С промени в Кодекса на труда, в сила от 17 юли 2015 г., бе регламентиран трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за един ден, сключен между работник и регистриран земеделски стопанин.

С постановление на Министерския съвет от август т.г. бе изменен и допълнен Правилникът за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП). Така бе регламентирано, че трудовото възнаграждение, получено от краткотрайна сезонна заетост, няма да се считат за доход на лицата при отпускане на месечните социални помощи по реда на чл. 9 от ППЗСП. Изискването за безработните лица в трудоспособна възраст, които получават месечни социални помощи по този ред, да полагат общественополезен труд всеки месец, няма да се отнасят за лицата, сключили еднодневни трудови договори с регистриран земеделски стопанин. Лицата, сключили такива договори, трябва да декларират това пред дирекция „Социално подпомагане" и да представят копие на договора до 5-то число на следващия месец.

Трудовото възнаграждение, получено от краткотрайна сезонна заетост, няма да се счита за доход и при определяне правото за отпускане на целева помощ за отопление.

Всички