logobgr
Всички
10.01.2014г.

Договор между ДАЗД, АСП, Фондация „Лумос” и община Крушари гарантира по-добра грижа за децата в ДДУИ Крушари

Договор за съвместна дейност за подобряване на грижата и подготовка за преместване на деца и младежи от Дома за деца с умствена изостаналост (ДДУИ) в Крушари  съгласно международните стандарти и най-добри практики в областта на закрилата и грижата за детето, подписаха Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, община Крушари и Фондация „Лумос" - клон България. В документа са уговорени конкретни действия и ангажименти на всяка от страните, които в следващите шест месеца ще работят приоритетно по повишаване на грижата за децата и младежите в тежко и рисково здравословно състояние, както и по подготовката на децата и младежите, на които предстои преместване в ЦНСТ или алтернативна на специализираната институция услуга.

Според подписания договор ДАЗД ще предостави мотивирано решение за вида резидентна услуга и населеното място, в което да бъде преместено конкретно дете/младеж; ще осигури екип от психолог и специален педагог, които ще работят с персонала на ДДУИ Крушари по подготовката на децата чрез Проект „Детство за всички".

АСП се ангажира да търси алтернативи на резидентна грижа в общността за настанените деца в ДДУИ Крушари; да търси и идентифицира подходящи приемни семейства от проект "И аз имам  семейство" за настаняване на деца от ДДУИ Крушари.

Община Крушари поема ангажимент да назначи подбрания допълнителен персонал и осигури условия за неговата работа на територията на ДДУИ Крушари в съответствие с целите на плана; да предприема мерки и ръководи дейности по решаването на кризисни ситуации, свързани със здравето и живота на настанените деца и младежи; да осигури необходимите средства за продължаване на дейностите по грижата и подготовката за преместване в случай, че се забавя развитието на новите услуги, в които ще бъдат преместени децата и младежите.

Фондация „Лумос" - клон България, ще финансира работата на специалисти, необходими за подобряване на  грижата и подготовката на децата и младежите за напускане на ДДУИ Крушари и настаняването им в алтернативни услуги (медицински сестри; диетолог; педиатър, игротерапевти и други специалисти), които ще бъдат наети от община Крушари. 

Създава се Национален консултативен съвет, който ще следи за цялостното осъществяване на дейностите по подобряване на грижата и подготовката на децата/младежите; ще дава стратегически предложения за подобряване и осъществяване на дейностите; ще анализира изпълнението на дейностите и постигнатите резултати и ще представя и мултиплицира на резултатите на национално ниво.  

Екип за управление на общинско ниво ще управлява и координира работата на специалистите, новоназначените служители и персонала на ДДУИ Крушари, изпълнението на препоръките на специалистите по отношение на конкретни деца, подготовката и преместването на децата и младежите от дома, ще предприемат конкретни стъпки, за разрешаването на ситуации, при които съществува риск за здравето, живота и благополучието на децата и младежите от ДДУИ Крушари.

 

Всички