logobgr
Всички
29.03.2024г.

Днес се проведе трето разширено заседание на консултативния експертен съвет (КЕС)

Заседанието беше  открито от г-жа Вероника Баяндурян – заместник изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане и ръководител на проекта „Повишаване на капацитета на служителите в Агенция за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила – Компонент 1“.  

На срещата присъстваха експерти от различни сфери, с опит и експертиза в областта на закрила на детето , почетни гости бяха д-р Иванка Шалапатова – министър на труда и социалната политика и г-жа Елка Налбантова – зам. министър на труда и социалната политика, на което се взеха следните решение относно развитието на приемната грижа в България:  

  • До края на 2024 г. да бъде изработен единен финансов стандарт, който да покрива разходите за цялостното управление и предоставяне на приемната грижа;
  • Да се работи в посока промяна на нормативната уредба, с цел регламентиране на приемната грижа като социална услуга с общ финансов стандарт в Закона за социалните услуги;
  • С приемните родители да се сключват специални договори, като се направят необходимите нормативни промени. По този начин ще се гарантира необходимата социалната сигурност на приемните родители;

За напускащите младежи под приемна грижа след 18-годишна възраст, ще се отпуска финансова помощ, като ангажимент на държавата към младите хора.

Общата продължителност на проекта е 12 месеца, считано от 01 януари 2024 г. до 31 декември 2024 г. Допустими партньори са общини на територията на Република България и райони на общини. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 8 800 000 лв., финансирана по  Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., чрез ЕСФ+ и съфинасиране от националния бюджет.

Всички