logobgr
Всички
14.05.2009г.

Дирекциите „Социално подпомагане” приемат документи за получаване на еднократни помощи за близнаци и за деца на редовни студентки

Започна прием на молби-декларации за получаване на еднократни помощи за отглеждане на деца близнаци до навършване на една година и за отглеждане на деца до една година от майки (осиновителки) редовни студентки. Молби-декларациите се подават в дирекциите „Социално подпомагане" по постоянен адрес с приложени към тях документи: копие от удостоверение за раждане на децата, за които се иска помощта; в случаите на настаняване на децата в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД) - копие от заповедта на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решението на съда за настаняване на децата по чл.26 от ЗЗД; за майките студентки - уверение от висшето учебно заведение, че са записани като редовни студенти към датата на подаване на молба-декларацията; лична карта (за справка).

Приемането на тези документи се извършва съгласно приетите от Министерския съвет промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.

14.05.2009 г.

Всички