logobgr
Всички
29.05.2009г.

ДЕЙСТВИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА АСП В АСЕНОВГРАД СА ПРАВОМЕРНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ

Съобразени с върховенството на закона, професионалната етика и интересите на децата са действията на служителите на Агенцията за социално подпомагане по случая с децата в Асеновград.

На 15.05.2009 г. в дирекция „Социално подпомагане" - Асеновград постъпва искане от съдебен изпълнител във връзка с изпълнително дело, образувано по молба на Барбара - Ядвига Василев и въз основа на изпълнителен лист, чрез който е постановено незабавно връщане в Република Полша на децата Н. В. и П. В., с молба за съдействие.

За незабавното връщане на децата на майката има влезли в сила две съдебни решения - на Софийски градски съд и Софийски апелативен  съд. Образувано изпълнително дело и издаден изпълнителен лист, с който е постановено незабавното връщане на децата. Припомняме, че съгласно Конституцията на Република България, всички граждани са равни пред закона и са длъжни да го изпълняват, зачитайки правата и  интересите на другите. Служителите от отдел „Закрила на детето" на дирекцията за социално подпомагане в Асеновград са предприели всички действия, предвидени в закона, за да бъдат спазени правата на децата, а именно: отворили са случай и са работили по него от април 2008 г. до настоящия момент; участвали са в съдебните производства, като са предоставили на съда социални доклади със становища, защитаващи интереса на децата и факта, че в България те са отглеждани при отлични условия; явявали са се лично в съдебните заседания, за да потвърдят своите становища и да защитят правата на Н. и П.; съдействали са на частния съдебен изпълнител, като са предприели мерки по Закона за закрила на детето; изпълнили са разпоредбите на Гражданско процесуалния кодекс, като са организирали предварителни срещи с всички заинтересовани лица, за да се постигне споразумение между родителите и да бъдат избегнати стреса и негативните последици за децата. Присъствали са на предаването на децата и са направили необходимото, за да облекчат положението им, да ги защитят и да осигурят спазването на техните права.

При предаването на децата на майката са присъствали представители на всички органи, отговорни пред закона за закрилата и спазване правата на малолетните Н. и П., а именно: Началник отдел „Закрила на детето" - Асеновград, социален работник, психолог от МВР, частен съдебен изпълнител, представител на Министерство на правосъдието, консула на Република Полша в България, служители на РПУ - Асеновград, представител на Районна прокуратура - Асеновград и юрист от Община Асеновград. Съгласно разпоредбите на Закона за закрила на детето родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да изпълняват предприетите по този закон мерки и да съдействат при осъществяването на дейностите по закрила на детето. Въпреки това и в нарушение на задълженията им по закона, г-н и г-жа Василеви - родители на децата, са поставили децата си в риск, като са упражнили психическо и физическо насилие над тях.

Към настоящия момент детето П.В.  е укрито  при негови близки, за които отдел „Закрила на детето" няма информация. Дирекция „Социално подпомагане" - Асеновград, счита че П. е дете в риск след преживения стрес и са му необходими закрила, наблюдение и психологическа подкрепа от специалисти. Към момента нашите служителите от отдел „Закрила на детето" не могат да предоставят такава, тъй като местопребиваването на детето не  е известно и не са допускани до него. За да може да бъде преодоляна кризисната ситуация продължава работата с бащата на детето - Тодор Василев и се  търси съдействие от полиция, прокуратура и Държавната агенция за закрила на детето, съгласно техните правомощия и компетенции.

Имайки предвид всички изложени  факти ръководството на Агенцията за социално подпомагане намира действията на своите служители за правомерни и отговарящи на изискванията на професионалната етика.

29.05.2009 г.

Всички