logobgr
Всички
07.05.2015г.

Децата, лишени от родителска грижа, от дома в Бързица са настанени в нови алтернативни услуги за деца в риск

С административен акт на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане на 1 май 2015 е закрит Домът за деца, лишени от родителска грижа, в село Бързица, община Провадия, област Варна. Всички деца от Дома  са изведени и настанени в алтернативни форми на грижа, резултат от провежданата общинска политика в съответствие  с областната и общинската стратегия за развитие на социалните услуги. С това е постигната основната цел на програмата - децата в риск да бъдат интегрирани в близка до семейната среда.

 

Закриването на специализираната институция и откриването на нови социални услуга в общността е част от Националната стратегия за развитие на социалните услуги - „Визия  за деинсттуционализация  на децата в Република България". Като активен партньор в този процес, Агенцията за социално подпомагане съдейства за изпълнение на дейностите по на деинституционализация на грижите за деца, като оказва пълна подкрепа и помощ при планирането и развитието на необходимите нови социални услуги на територията на цялата страна. 

След  закриването на Дома в с. Бързица действащите домове за деца, лишени от родителска грижа, остават 45, а тези за деца с умствена изостаналост 19.

Всички