logobgr
Всички
22.06.2015г.

Чакащите за личен асистент имат нова възможност чрез проекти на общините

С разрешение на Управляващия орган на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" няма да се обявява втори етап на приемане на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти по проект "Нови възможности за грижа".  Към 8 юни 2015 г. броят на обслужваните от проекта хора с увреждания и хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване е 14 133 потребители, от които 3049 деца. Индикативният показател, заложен в проекта, бе за около 12 000 потребители. Постъпили са 42 053 заявления от кандидат-потребители, които са оценени и класирани в низходящ ред. Броят на чакащите кандидат-потребители и одобрените лични асистенти е значителен. При отпадане на някой от потребителите от проекта веднага на негово място се включва поредният класиран от чакащите. При тази ситуация нов прием на заявления единствено би увеличил броя на чакащите, тъй като финансовият ресурс по проекта е разпределен.

За хората с трайни увреждания и невъзможност за самообслужване е налице възможността да получат личен, социален, домашен или здравен асистент и чрез  обявената процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот", също по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси". Допустими кандидати по нея са общините и районите на общини, като те предоставят самостоятелно или в партньорство с неправителствени организации проекти за широкоспектърни интегрирани социално-здравни услуги. Първият срок за кандидатстване бе до 10 юни 2015 г. и в неговите рамки са приети 80 проектни предложения, които са в процес на оценка. Другите два срока са до 10 юли 2015 г. и 6 януари 2016 г.

Общият бюджет, предвиден за финансиране на новите социални услуги за общини в цялата страна, е 150 милиона лева.

Всички