logobgr
Всички
21.07.2022г.

ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2022/2023 Г.

От 01 юли 2022 г. започна приемът на заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2022/2023 г.

Заявленията могат да се подават до 31 октомври на място в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес или в специално организирани за целта приемни, чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт или с квалифициран електронен подпис, както и чрез лицензиран пощенски оператор. Заявления могат да бъдат подавани и на електронните адреси на ДСП, които са защитени канали за обмен на информация.

Информация за контактите за връзка с ДСП в страната, както и образецът на заявление-декларация, са публикувани на интернет страницата на АСП.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 01.11.2022 г. до 31.03.2023 г.

Размерът на целевата помощ се определя ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика, съобразно промените в цените на електроенергията за битов потребител. Със заповед на министъра на труда и социалната политика се определя и корекционния коефициент, с който се намалява размерът на пенсиите, определени след 01.07.2008 г.

За отоплителен сезон 2022/2023 г. със заповед № РД-01-228 от 19.07.2021 г. на Министъра на труда и социалната политика са определени:

  1. Корекционен коефициент, с който се намалява размера на пенсиите, определени след 01.07.2008 г. на стойност – 2,552.
  2. Месечен размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 2022/2023 г.- 104,71 лв.

С Решение на Министерския съвет № 500 от 19.07.2022 г. (РМС) е одобрено изплащането на допълнителни средства на лицата и семействата, на които е отпусната целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2022-2023 г. Допълнителните средства са в размер на 20 лв. месечно или 100 лв. за целия отоплителен сезон и се изплащат чрез ДСП по настоящ адрес на лицата и семействата.

Така общият размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 2022/2023 г. става 623,55 лв.

Право на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или равен на индивидуално определена граница за достъп съобразно възрастта, семейното положение, здравословното състояние, наличието/липсата на съжителство и други констатирани обстоятелства.

Безработните лица в трудоспособна възраст задължително трябва да са регистрирани в дирекциите "Бюро по труда" най-малко 6 месеца преди подаване на заявлението-декларация и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения.

Целевата помощ за отопление се отпуска, ако лицата или семействата отговарят на следните допълнителни условия:

- да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;

- да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля 500 лв., с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация;

- да не притежават движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея,  която може да бъде източник на доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето или семейството;

- да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;

- да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години;

- да не са прехвърляли чрез договор за дарение собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях през последните 5 години.

Последните две изисквания не се прилагат в случаите, когато в семейството има лице с трайни увреждания и сделката е извършена с цел смяна на жилището с оглед осигуряване на достъпна жизнена среда за лицето с увреждания, както и когато общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период (т. е. 4 500 лв.).

В срок до 20 дни от подаването на заявлението-декларация социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад, а в 7-дневен срок от изготвянето му директорът на ДСП или упълномощено от него лице издава заповед за отпускане или отказ на помощта.

Целевата помощ за отопление се предоставя, както следва:

  • При отопление с топлоенергия, електроенергия и природен газ – в пари на правоимащото лице или семейство, съобразно заявеният начин на изплащане;
  • При отопление с твърдо гориво:
  • В пари на правоимащото лице или семейство, съобразно заявеният начин на изплащане;
  • На търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката – при изрично отразено в заявлението-декларация желание от страна на лицето или семейството.

До 21.07.2022 г. включително общият брой подадените заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление в страната е 121 647 бр.

За сравнение за същия период на 2021 г. са били подадени 114 536 бр. заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление.

Всички